Adatkezelési tájékoztató

1. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapszik:
– az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.)
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)


2. Fogalommeghatározások:
„személyes adat”: érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„különleges adat”: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
„érintett”: azonosított vagy azonosítható természetes személy
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek,
amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


3. Adatkezelők:
Adatkezelő1:
Schlotthauer Tamás
elérhetőségi adatok
– e-mail cím: sloti91@gmail.com
– telefonszám: +36/30 647 5460
Adatkezelő2:
Bareith Tibor
elérhetőségi adatok:
– e-mail cím: btibor09@gmail.com

– telefonszám: +36/30 282 3511
(bármelyik adatkezelő a továbbiakban: Adatkezelő, Adatkezelő1 és Adatkezelő2 a továbbiakban együttesen:
Adatkezelők)
Az Adatkezelők, mint szolgáltatók az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2. pontjában meghatározottak
szerint szolgáltatást nyújtanak a www.thepeakbroker.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül.
A Szolgáltatás minél magasabb színvonalon való nyújtása érdekében szükséges a jelen Adatkezelés
Tájékoztatóban meghatározott adatok kezelése. Az adatkezelés során az adatkezelő figyelembe veszi a
vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a GDPR és az Infotv. rendelkezéseire.
Mint ahogy az ÁSZF is rögzíti Adatkezelő1 és Adatkezelő2 külön szolgáltatásokat nyújtanak, ennek okán az
adatkezelés során is egymástól függetlenül, külön-külön járnak el, az egyik adatkezelő tevékenységéért a
másik adatkezelő nem felel. Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztató adatkezelőt említ, azon azt az
adatkezelőt kell érteni, akinek a szolgáltatásával összefüggésben az adatkezelés felmerült.


4. Az Adatkezelő jelenleg az alábbi személyes adatokat gyűjti:
Adatkategória Kezelt adat
Azonosító adat név, cégnév, adószám
Kapcsolattartási adat e-mail cím, számlázási cím (ország,
irányítószám, város, utca, házszám),
telefonszám,
Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel. Amennyiben különleges adat kezelése a szolgáltatás nyújtása
során szükségessé válik, úgy az ilyen adat kezeléséhez az Adatkezelő az érintett kifejezett hozzájárulását kéri
a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján.


5. Adatkezelés célja:
– a Weboldalon való előzetes regisztráció, ezáltal az Adatkezelő, mint szolgáltató által kínált
kedvezmény, illetve egyéb előny érvényesítése a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően,
– az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
– panaszok, kérelmek kezelése, kivizsgálása, nyilvántartása
– számla kiállítás az érintett, mint a szolgáltatás igénybevevője részére.


6. Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulást bármikor, a 3. pontban meghatározott e-mail címre
megküldött, kifejezett, egyértelmű és világos nyilatkozatával visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonását
követően az Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, vagyis az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt.


7. Harmadik személy részére történő adattovábbítás
Az Adatkezelő által kezelt adatok harmadik személy részére továbbításra nem kerülnek.


8. Adattovábbítás
Az Adatkezelő által kezelt adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbításra nem
kerülnek.


9. Személyes adatok tárolásának időtartama:
Az Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg azok törlését a 10.3. pontban meghatározottak szerint
az érintett nem kéri.


10. Az érintett jogai:


10.1. Az érintett hozzáférési joga
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése az
Adatkezelőnél folyamatban van-e, amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől
tájékoztatást kapjon a kezelt személyes adatokról, valamint az alábbi információkról:
– adatkezelés célja,
– a kezelt személyes adatok kategóriái,
– személyes adatok címzettjei, személyes adatok kezelésének időtartama,
– tájékoztatás arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését, törlését,
kezelés korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen,
– panasz benyújtásának lehetősége a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
Erre irányuló kérelem esetén az Adatkezelő tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, továbbá az
érintett jogairól. Az érintett a kérelmét a 3. pontban meghatározott elérhetőségi címre küldheti meg, amely
kérelmet az Adatkezelő 25 napon belül bírál el. A tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton bocsátja
a kérelmező rendelkezésre, kivéve, ha a kérelmező más formátumban (pl. papír alapon, adathordozón)
való megküldést kifejezetten kéri, ezesetben – amennyiben a kérelmező egynél több másolat megküldését
igényli – az Adatkezelő díjat jogosult felszámítani. Az Adatkezelő jogosult költségeinek megtérítését
kérni, ha az érintett adott évben ugyanarra az adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet terjeszt elő, amelyet
az adatkezelő jogszerűen mellőzött.
Jelen pontban meghatározott kérelmet az érintett terjeszthet elő. Ha megalapozottan feltehető, hogy a
kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy
személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.
Amennyiben az Adatkezelő a kérelemben foglaltaknak nem tesz eleget, ennek okáról – a kérelem
beérkezésétő számított – 25 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt, továbbá tájékoztatja a rendelkezésre
álló jogorvoslati lehetőségekről.


10.2. Helyesbítéshez való jog
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontatlanok, az Adatkezelő – az érintett erre
irányuló kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb – a kérelem beérkezésétől számított – 5 napon belül
helyesbíti az adatokat, illetve amennyiben az adatkezelés célja alapján indokolt, kiegészíti a hiányos
személyes adatokat.


10.3. Törléshez való jog
Az adatkezelő törli az érintett személyes adatait, ha
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték vagy más módon kezelték
– az adatkezelés jogellenes
– az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta vagy személyes adatainak törlését
kérelmezi,
– az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte
Az érintett erre irányuló kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb – a kérelem beérkezésétől
számított – 5 napon belül törli az érintett személyes adatait. A törlés iránti kérelmet a 3. pontban
meghatározott elektronikus címre szükséges megküldeni. Az Adatkezelő abban az esetben törli a
személyes adatokat, amennyiben az érintett világosan, egyértelműen és kifejezetten megfogalmazza
személyes adatainak törlése iránti igényét, és nem áll fenn olyan ok, amely alapján a törlés megtagadható
vagy azt meg kell tagadni.


10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult korlátozni az adatkezelést az alábbi esetekben:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt az adatokat kizárólag tárolja, kivéve ha ez
az érintett jogos érdekével ellentétes, vagy ha törvény, nemzetközi szerződés, az Európai Unió kötelező
jogi aktusa máshogy rendelkezik.


10.5. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult, hogy egyedi okból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ebben az esetben a
személyes adatot az Adatkezelő a továbbiakban nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést jogos okok
indokolják vagy jogi igény érvényesítésével kapcsolatos. 


11. Jogorvoslati eljárások:


11.1. Amennyiben Ön, mint érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatai
védelméhez fűződő jogát, kérem vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a 3. pontban meghatározott
elérhetőségen annak érdekében, hogy az esetleges jogsértés a felek érdekeinek szem előtt tartásával
megfelelően orvoslásra kerüljön, ezzel megelőzve a hosszadalmas hatósági vagy bírósági eljárást.


11.2. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének
vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak
érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának
lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírásokat.
Az érintettnek a bejelentésében fel kell tüntetnie az annak alátámasztásul szolgáló adatokat, hogy jogainak
érvényesítését az Adatkezelőnél megkísérelte.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1400
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
11.3. Bírósági igényérvényesítés
Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat megsértette, bírósághoz
fordulhat. A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.


12. Cookie (süti)
A Weboldal cookie-kat vagy hasonló technológiákat használ a Weboldalt látogató böngészőjének vagy
eszközének azonosításához. Abban az esetben, ha a látogató ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookienak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói
beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem
használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz. A látogató
visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a
rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban lehetséges, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások
nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A Weboldalon a Google Analytics által használt cookiek működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu)


13. Egyéb
Amennyiben az érintett a 4. pontban meghatározott adatkat nem bocsátja az adatkezelő rendelkezésére, úgy
az ezzel járó előnyöket sem élvezheti.
A Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valóságát nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az érintett felel.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan bármikor
módosíthatja.