Általános Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK
(ÁSZF)
1. SZOLGÁLTATÓ
– neve: Schlotthauer Tamás E. V.
– székhelye: 7150 Bonyhád, Semmelweis Ignác utca 12
– postai címe: 6725 Szeged, Hajnal utca 1/B
– telefonszáma: +36/30 647 5460
– elektronikus levelezési címe (e-mail): sloti91@gmail.com (a továbbiakban: Szolgáltató1)

– neve: Bareith Tibor E. V.
– székhelye: 7400 Kaposvár, Reményik Sándor utca 11/B
– postai címe: 7400 Kaposvár, Reményik Sándor utca 11/B
– telefonszáma: +36/30 282 3511
– elektronikus levelezési címe (e-mail): btibor09@gmail.com (a továbbiakban: Szolgáltató2)

(bármelyik szolgáltató a továbbiakban: Szolgáltató, Szolgáltató1 és Szolgáltató2 a továbbiakban együttesen:
Szolgáltatók)


2. SZOLGÁLTATÁS
Jelen ÁSZF hatálya az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:
Szolgáltató1 által nyújtott szolgáltatások:
– 1. Ismeretterjesztés pénzügyi piacokkal, pénzügyi befektetésekkel kapcsolatban: a Szolgáltató1
pénzügyi befektetésre, különösen tőzsdei forex kereskedésre vonatkozó ismeretanyagot(szöveges
tanulmány, tájékoztató, képi, audiovizuális tartalmak) tesz hozzáférhetővé a
www.thepeakbroker.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül.
Szolgáltató2 által nyújtott szolgáltatások:
– 1. Ismeretterjesztés értékalapú befektetésekkel kapcsolatban: Szolgáltató2 pénzügyi befektetésre,
különösen értékalapú befektetésekre (részvény-, kötvénybefektetés) vonatkozó ismeretanyagot
(szöveges tanulmány, tájékoztató, képi, audiovizuális tartalmak) tesz hozzáférhetővé a
Weboldalon keresztül.
A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban meghatározott szolgáltatások
igénybevételének feltétele, hogy a vevőnél a megfelelő informatikai infrastruktúra (pl. megfelelő
sebességű internetkapcsolat, képet és/vagy hangot megjelenítő program… stb.) rendelkezésre álljon.
A vevő tudomásul veszi, hogy a szükséges infrastruktúra hiányában a szolgáltatást igénybe venni nem
tudja.
Szolgáltató által a szolgáltatások keretében nyújtott ismeretterjesztés semmilyen szakképesítés
megszerzését nem biztosítja, így nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
hatálya alá sem.
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások kizárólag a pénzügyi befektetési termékekkel kapcsolatos
ismeretek bővítését, tájékoztatást célozzák, nem minősülnek a befektetési vállalkozásokról és az
árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvényben meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységnek, a 4. § (2). bek. 8.
pontja szerinti befektetési elemzésnek vagy a 9. pont szerinti befektetési tanácsadásnak.
Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatók különböző szolgáltatásokat nyújtanak. Amennyiben a vevő
akár Szolgáltató1, akár Szolgáltató2 által nyújtott szolgáltatást – a jelen ÁSZF-ben meghatározott
feltételek szerint – igénybe veszi, akkor a szerződés – az igénybe vett szolgáltatástól függően – a vevő
és Szolgáltató1 vagy vevő és Szolgáltató2 között jön létre, így az adott szolgáltatással kapcsolatos
bármilyen esetleges kérdéssel, problémával, panasszal… stb. ahhoz a szolgáltatóhoz lehet fordulni, aki
a szolgáltatást nyújtja. Egyik Szolgáltató sem felel a másik Szolgáltató által kötött szerződés
teljesítéséért, esetleges hibáiért, a Szolgáltatók az általuk nyújtott szolgáltatásuk tekintetében a
szerződés teljesítése során önállóan járnak el.


3. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
A szerződés a vevő és a Szolgáltató között akkor jön létre, ha a vevő a Weboldalon elhelyezett
elektronikus űrlapot megfelelően kitölti, elfogadja az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat, az űrlapot megküldi a Szolgáltató részére, és a Szolgáltató visszaigazolást küld.
A vevő vállalja, hogy az elektronikus űrlapot valós és hatályos adatokkal tölti ki. Az adatokban
bekövetkező bármilyen változás esetén a vevő az adatokat megfelelően módosítja, vagy – amennyiben
erre a Weboldalon keresztül nincs lehetősége – a változást – az igénybe vett szolgáltatástól függően –
az 1. pontban meghatározott e-mail címen az adott Szolgáltató részére jelzi. A valótlan vagy
hatálytalan adatokból vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató nem
felelős.
A vevő mentesül a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttség alól, ha a Szolgáltató
visszaigazolása nem érkezik meg az általában szokásos időn belül.
A szerződés megkötése és az ellenérték vevő általi megfizetését követően a megrendelt szolgáltatás a
vevő számára hozzáférhetővé válik.
A Szolgáltató az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását, javítását a
szerződés megkötése előtt biztosítja oly módon, hogy az űrlap elküldése előtt annak tartalmát
ismételten megerősíteni szükséges.
A szerződés nyelve: magyar. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit idegen nyelven is közzéteheti,
azonban abban az esetben, ha a magyar nyelvű ÁSZF és annak idegen nyelvű fordítása között eltérés
van, a magyar nyelvű az irányadó.
Jelen ÁSZF a Weboldalon hozzáférhető, ezáltal a Szolgáltató biztosítja, hogy azt a vevőnek lehetősége
legyen előhívni, elmenteni és tárolni.
A felek között létrejött szerződés elektronikus úton, távollevők között megkötött szerződésnek
minősül.
Abban az esetben, ha a szerződéskötés a jelen pontban meghatározott módon (elektronikus úton) nem
biztosított, a Szolgáltató és a vevő írásban is szerződést köthet, az írásbeli szerződésnek mellékletét
képezi jelen ÁSZF. Írásbeli szerződéskötés esetén az adott Szolgáltató (aki az igénybe vett szolgáltatást
nyújtja) tájékoztatja a vevőt jelen ÁSZF elérésének módjáról vagy azt elektronikus úton megküldi a
vevő részére.


4. FIZETÉS
Az adott szolgáltatás adott időszakra (általában egy vagy három hónap, de ettől a Szolgáltató eltérhet)
vetített mindenkori díja a Weboldalon feltüntetésre kerül. A díjat a vevő bankkártyás átutalással
fizetheti meg.
A vevő tudomásul veszi, hogy az adott szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe,
amennyiben a szolgáltatás ellenértéke (szoláltatás díja) a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
A díjfizetéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjak költségek kizárólag a vevőt terhelik.
A szolgáltatások díja a Weboldalon általános forgalmi adóval növelten (bruttó ár) és magyar forintban
és euróban (EUR) kerül feltüntetésre.
Abban az esetben, ha a Szolgáltató általános kedvezményt (akció) nyújt, az eredeti díj összege és a
kedvezménnyel csökkentett díj összege is feltüntetésre kerül a Weboldalon az adott szolgáltatásnál.
Az adott szolgáltatás díját a Szolgáltató megváltoztathatja, azonban a szolgáltatás díjára a szerződés
megkötésének időpontja irányadó (tehát az az időpont, amikor a Szolgáltató a vevő által megküldött
ajánlatot elfogadja és azt visszaigazolja). Amennyiben adminisztrációs hiba folytán a Weboldalon
nyilvánvalóan téves összeg kerül feltüntetésre, a Szolgáltató a szolgáltatást nem köteles nyújtani.
Amennyiben a vevő a valós áron nem kívánja a szolgáltatást igénybe venni, a Szolgáltató és a vevő is
jogosult a szerződéstől elállni.
A Szolgáltató a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, különös tekintettel a számviteli szabályokra
az adott szolgáltatás díjáról számlát állít ki és küld meg a vevő részére. A vevő kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy a számla elektronikus úton kerüljön kiállításra és megküldésre.
Abban az esetben, ha az elektronikus út nem biztosított a vevő az adott szolgáltatás ellenértékét
átutalással fizeti meg – az adott szolgáltatást nyújtó – Szolgáltató1 vagy Szolgáltató2 bankszámlájára.
Az adott bankszámláról az adott Szolgáltató nyújt tájékoztatást.


5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A vevő a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó elektronikus űrlap megküldésével kijelenti, hogy
nagykorú, cselekvőképes személy, cselekvőképessége korlátozva nincs.
Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a vevő jogosulatlanul, harmadik személy adataitfelhasználva
veszi igénybe a szolgáltatást (tehát a harmadik személytől származó meghatalmazás nélkül), a
Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megtagadni. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a
szolgáltatást, amennyiben a vevő a jelen ÁSZF bármely rendelkezését megszegi.
A vevő vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyedi azonosítókat, jelszavakat
harmadik személynek nem adja ki, azokat bizalmasan kezeli.
A Weboldalon elhelyezett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, az az adott, szolgáltatást
nyújtó Szolgáltató szellemi terméke. Ezeket a tartalmakat – az adott Szolgáltató kifejezett, írásbeli
hozzájárulása nélkül – tilos másolni, átdolgozni, harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni,
megváltoztatni vagy bármilyen módon módosítást eszközölni.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott szolgáltatás során a különböző tartalmak elérhetőségét
nem a Weboldalon keresztül, hanem más módon (pl. e-mail, skype útján történő megküldéssel)
biztosítja, azonban ezen tartalmak is szerzői jogi védelem alatt állnak, azokat felhasználni – az adott
Szolgáltató kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül – tilos.
A vevő kifejezetten vállalja, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, amelynek eredménye lehet
a Weboldal működésképtelenné válása vagy a Weboldal rendeltetésszerű használatnak akadályozása,
továbbá a vevő vállalja, hogy nem hatol be a Szolgáltató rendszereibe, azt meg sem kísérli. A vevő a
szolgáltatás igénybevétele során csak olyan szoftvert, berendezést, rendszert használhat, amely nem
zavarja a Szolgáltató rendszereit és a Weboldal működést, nem sérti a jogszabályokat és harmadik
személyek jogait. A vevő felelős a saját eszközei rendeltetésszerű működéséért és az internethez való
hozzáférésért.
A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, amennyiben felmerül a gyanú, hogy a vevő
szándékai jogszabályba, bírósági vagy hatósági határozatba ütköznek vagy harmadik személy jogait
sértik.
A Szolgáltató törekszik a rendszereiben, hálózatában felmerülő esetleges hibák mielőbbi kijavítására.
Amennyiben a hibajavítás során egyértelművé válik, hogy a hiba a vevő berendezésében következett
be, akkor a Szolgáltató jogosult a helyreállítás, illetve javítás során felmerül valamennyi költségének
megtérítését a vevőtől követelni.


6. FELELŐSSÉG
A vevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem felelős (és ilyen tekintetben
díjvisszatérítésre sem köteles) a szolgáltatás nyújtásában bekövetkezett olyan megszakadásokért,
amelyekről nem bizonyítható, hogy Szolgáltató okozta, illetve hogy azok Szolgáltatónak felróhatók.
A Szolgáltatónak az olyan szerződésszegésért való felelősségének mértékét, amelyet érvényesen
kizárni nem lehet, a jelen szerződés alapján fizetendő díjak alapján számított egy havi díjnak megfelelő
összegre korlátozzák a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett körben. A Szolgáltatónak az ezen
kívüli körbe eső szerződésszegéséért való felelősségét a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett
körben a szerződő felek kizárják. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt
el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.
Szolgáltató nem felelős sem a vevőkkel szemben, sem pedig harmadik személlyel szemben semmilyen
vagyoni vagy nem vagyoni kárért, amelyet a szolgáltatás működésképtelensége vagy megszakadása,
adatvesztés ill. károsodás, vagy a szerverek, szoftver vagy hardver károsodása okoz.
Vevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy felelős minden, Szolgáltatónak, Szolgáltató vevőinek
vagy harmadik személynek okozott kárért.
Vevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy felelősséggel tartozik azért, hogy a szolgáltatás
ellenértékének megfizetése a jelen Szerződés szerint és megfelelő időben megtörténjen.
A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások alapján a vevő
által meghozott pénzügyi, befektetési döntésért (így az esetleges pénzügyi veszteségért) a Szolgáltató
felelősséggel nem tartozik, minden döntés kizárólag a vevő felelősségi körébe esik. A Szolgáltató nem
ösztönzi, nem bátorítja a vevőt semmilyen pénzügyi, befektetési döntés meghozatalára.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjának meghatározása a jelen pontban meghatározott
kárfelelősségi szabályokra tekintettel történt.


7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A szerződő felek a szerződést a Ptk. alapján közös megegyezéssel a jövőre nézve megszüntethetik
vagy visszamenőlegesen felbonthatják.


8. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA
A szerződő felek bármikor jogosultak elállni a szerződéstől jelen ÁSZF-ben vagy a Ptk.-ban
meghatározott okból, amennyiben a Szolgáltató nem kezdte meg még a szolgáltatás nyújtását. Ilyen
esetben a szerződéskötés előtti, eredeti állapotot helyre kell állítani. Amennyiben az eredeti állapot
nem állítható helyre, elállásnak nincs helye.
A szerződő felek jogosultak felmondani a szerződést jelen ÁSZF-ben vagy a Ptk.-ban meghatározott
okból. ilyen esetben a felek a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában egymással elszámolnak.
A szerződő felek az elállásra / felmondásra vonatkozó nyilatkozatukat postai úton vagy e-mail útján
küldik meg a másik fél részére. A Szolgáltató a szerződés felmondására / elállásra vonatkozó esetleges
nyilatkozatát a vevő által a regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg.
Amennyiben a vevő fogyasztónak minősül, rá a 0. pontban meghatározottak alkalmazandóak az elállás
/ felmondás vonatkozásában.


9. VEVŐ, MINT FOGYASZTÓ
Abban az esetben, ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, jogosult elállni a szerződéstől, annak
megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül az elállásra / felmondásra vonatkozó
formanyomtatvány (amely jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi) vagy az elállásra / felmondásra
vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megküldésével.
A jognyilatkozatot – az igénybe vett szolgáltatástól függően – az adott Szolgáltató 1. pontban
meghatározott székhelyére kell postán megküldeni, vagy az 1. pontban meghatározott email címre
megküldeni. Az elállási / felmondási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha a fogyasztó a
jognyilatkozatot a határidő lejárta előtt elküldte. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási
/ felmondási jogát jelen pontban meghatározottak szerint gyakorolta.
A fogyasztó addig állhat el a szerződéstől, amíg a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését nem kezdte
meg. Ilyen esetben a Szolgáltató az ellenszolgáltatás értékét haladéktalanul visszatéríti, de legkésőbb
az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, olyan módon, ahogyan a fogyasztó a
szolgáltatás ellenértékét megfizette.
Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését megkezdte, akkor a fogyasztó a szerződés
felmondására jogosult. Ilyen esetben a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben
megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.
A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.


Panaszkezelés
Panaszkezelés során mindig az a Szolgáltató jogosult és köteles eljárni, aki az adott szerződést
megkötötte, tehát akinek a szolgáltatásával összefüggésben az adott panasz felmerült.
A vevő a Szolgáltatót a panasz alapjául szolgáló esemény felmerülésétől számított 24 órán belül értesíti
a szolgáltatás nem megfelelő teljesítéséről. A panaszt a vevő írásban az adott Szolgáltató 1. pontban
meghatározott székhelyére címzett postai levélben vagy e-mail-ben a Szolgáltató 1. pontjában
meghatározott e-mail címére megküldve nyújthatja be, az írásbeli panasz legalább tartalmazza a vevő
nevét, adatokat a vevő azonosításához, panasz szövegszerű megfogalmazását, és a vevő által
elfogadható megoldási javaslatokat. Ezen tartalmi elemek hiányában a vevő beadványa panasznak nem
tekinthető.
A panaszügyintézés helye az adott szolgáltatást nyújtó Szolgáltató 1. pontban meghatározott
székhelye.
A Szolgáltató a panaszt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, és
amennyiben a panaszt indokoltnak tekinti, úgy megteszi a szükséges intézkedéseket a panasz alapjául
szolgáló hiba elhárítása iránt, és erről írásban tájékoztatja a vevőt.
Amennyiben a vevő panasza elutasításra kerül, úgy a vevő a Szolgáltató és a fogyasztó közötti
szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő vitás ügy (fogyasztói jogvita) rendezése érdekében
jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott, a vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
békéltető testülethez vagy az alábbi fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat panasza kivizsgálása
céljából:


Szolgáltatók székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság:


Szolgáltató1:
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Pf.: 136.
e-mail cím: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu
telefon: 06/74/510-414


Szolgáltató2:
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala
Műszaki engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 281.
e-mail cím: fogyasztovedelem@kaposvar.gov.hu
telefon: 06/82/510-868
Fogyasztói jogvita rendezése érdekében a Szolgáltató igénybe kívánja venni a békéltető testületi
eljárást.


10. SZAVATOSSÁG
A Szolgáltató felelős a vevőnek a szolgáltatás teljesítésének hibáiért a jelen ÁSZF-ben meghatározott
felelősségi szabályok szerint, különösen akkor, ha a szolgáltatás nem a megrendelt tartalomnak
megfelelően került teljesítésre. Ebben az esetben a vevő kérheti a Szolgáltatótól a hiba kijavítását, a
szolgáltatás ellenértékének arányos leszállítását vagy elállhat a Szerződéstől.
A hibáról való értesítéssel vagy a hibáról való értesítést követően késlekedés nélkül, a vevőnek
tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, hogy a hiba kijavítását, a szolgáltatás ellenértékének arányos
leszállítását vagy a szerződéstől való elállást kéri. A vevő nem jogosult a kiválasztott
kellékszavatossági jogot megváltoztatni a Szolgáltató hozzájárulása nélkül, ez nem vonatkozik arra az
esetre, ha a hiba kijavítását kérte, azonban később kiderül, hogy az nem javítható. Amennyiben a másik
kellékszavatossági jogra való áttérés a Szolgáltatónak költséggel jár, akkor azt a vevőnek meg kell
fizetnie. Ha a Szolgáltató megfelelő időn belül elmulasztja a hibát kijavítani, vagy jelzi a vevőnek,
hogy nem fogja kijavítani a hibát, akkor a hiba kijavítása helyett a vevő arányos árleszállítást kérhet
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba esetén a vevő nem állhat el a szerződéstől.
Amennyiben a vevő fogyasztónak minősül, úgy késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a hibát ha
annak felfedezésétől számított 2 hónapon belül a vevő közli azt a Szolgáltatóval. Amennyiben a vevő
a hiba közlésével késlekedik és ebből kára származik, az nem hárítható át a Szolgáltatóra.
A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított 1 év alatt évül el, amennyiben a vevő
fogyasztónak minősül, úgy a kellékszavatossági jogokat a teljesítéstől számított 2 éven belül
érvényesítheti.
A vevő nem jogosult a nem megfelelő teljesítés miatt kellékszavatossági jogot érvényesíteni, ha a hibát
maga okozta.
A vevő kérésére a Szolgáltatónak írásban nyilatkoznia kell, hogy milyen mértékben és milyen időszak
alatt köteles a nem megfelelő teljesítés esetén intézkednie. Ennek a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
Szolgáltató nevét, székhelyét, és az azonosításához szükséges információkat, illetve egyéb
információkat. Amennyiben jelen ÁSZF-ben olyan rendelkezés található, amely valamely kógens
jogszabályi rendelkezésbe (amelytől eltérni a felek ilyen irányú megállapodása esetén sem lehet)
ütközik, úgy a kógens jogszabályt kell alkalmazni.


11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Szerződő felek Magyarország jogát kötik ki alkalmazandó jogként, továbbá szerződő felek bármilyen
esetleges jövőbeli jogvitájuk esetére Magyarország kizárólagos joghatóságát kötik ki, amennyiben ezt
a jogszabályok érvényesen lehetővé teszik.
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit úgy értelmezik, hogy az érvényes
legyen és megfeleljen az elérni kívánt céloknak. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezését
bíróság érvénytelenné nyilvánítja, akkor az érvénytelen rész helyébe a szerződésből megállapítható
üzleti céloknak megfelelő érvényes rendelkezés lép.
A szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataikat a szerződő felek elektronikusan (e-mail) vagy postai
úton teszik meg. Elektronikus közlés esetén a jognyilatkozatot az elküldést követő napon
kézbesítettnek tekintik. Amennyiben postai úton kerül sor jognyilatkozat közlésére, azt tértivevényes
különszolgáltatással küldik meg a másik fél részére, ebben az esetben a jognyilatkozat közlésének
időpontja a tértivevényen feltüntetett időpont. Amennyiben a postai úton megküldött jognyilatkozat
„nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, vagy bármilyen más, a kézbesítés meghiúsulására
utaló jelzéssel kerül visszaszármaztatásra a küldő fél részére, akkor a kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a nyilatkozatot közöltnek kell tekinteni.
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosíthatja, a módosítást a Weboldalon
közzéteszi. A módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályzott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.


1. sz. melléklet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II. 26.) Korm. rendelet alapján)
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:


2. sz. melléklet
Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 06-76-501-500
Fax: 06-76-501-538
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: 0672-507-154
Fax: 0672-507-152
E-mail:bekelteto@pbkik.hu
Web: www.pbkik.hu
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: 06-46-501-091, 501-870
Fax: 06-46-501-099
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefon: 06-36-429-612/122
Fax: 06-36-323-615
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.
Telefon: 20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email: kemkik@kemkik.hu
Web: www.kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
Fax: 06-82-501-046
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.h